06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

 

 

The Coven is een spirituele kerk waarbinnen

het spiritisme en natuurreligie de basis vormen

 

 

 

 

 

Leer der Mysteriën – DE 9 PRINCIPES

Wij geloven dat verdieping in de leer der mysteriën kan bijdragen tot liefde voor het leven, liefde voor elkaar en liefde voor alles dat leeft in het zichtbare en onzichtbare.

1. De kern van de Leer der Mysteriën

De kern van onze leer heeft als basis de acceptatie van de grootst bestaande kracht, die alles creëert en voortdrijft. Een kracht zo groot dat geen enkele naam deze kracht eer aan doet. Daarom duiden we deze kracht als de 4 letterige; Te-Tra-Gram-Ma-Ton. Deze goddelijke kracht is als de baarmoeder, donker en vochtig waaruit alles geboren wordt. Deze goddelijke kracht is als het licht dat in alles aanwezig is. Deze voortdrijvende levenskracht is aanwezig in onszelf, in het zichtbare en het onzichtbare, het stoffelijke en onstoffelijke in leven en dood. Deze creërende en voortdrijvende kracht kent vele gezichten en is vol van liefde.

2. Gelijkwaardigheid

We maken allemaal deel uit van deze universele creërende en drijvende kracht. Geen enkele vorm van leven is meer of minder waard. Iedereen en alles heeft het recht om te zijn en hier te zijn. Wij trachten iedere levensvorm te eren en te respecteren. We trachten de behoefte van de mens te begrijpen en indien gevraagd te ondersteunen. Ongeacht ras, kleur of geloof. We trachten verzorgend te zijn voor het dieren-, planten- en bomenrijk. The Coven betekent Samenkomst. Samenkomst in de breedste zin van het woord. De samenkomst van alles dat bezield is.

3. Persoonlijke verantwoordelijkheid

De ziel, als onderdeel van de voortdrijvende kracht heeft een prachtig en enorm potentieel meegekregen. We kunnen dit potentieel gebruiken om ons eigen leven en het leven van mens, dier en plant te verbeteren. Dit potentieel, onze zegeningen en giften zijn talenten die we mogen ontwikkelen in een eigen tempo. Wat wij van ons leven maken is onze eigen verantwoordelijkheid en niemand kan dit recht betwisten of voorschrijven. Er is niemand anders, buiten onszelf, die onze wandaden kan rechtzetten. Als spiritueel wezen hebben we de mogelijkheid om onszelf te ontplooien en ons licht te laten schijnen, zowel in het fysieke leven als in de zielenwereld. Inzicht in de oorzaak en gevolg voor zowel de korte als langere termijn, ervaren we als een leidraad binnen onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Belofte zal verbinden, belofte maakt schuld, beloftes nakomen aan jezelf en anderen zijn bezweringen die jou pad zullen sieren of verarmen. Eerlijkheid start met de basis om eerlijk te zijn naar jezelf. Zonder veroordeling. Zodat vrede met onszelf vrede brengt in de omgeving. Het is de eigen verantwoordelijkheid om te trachten de beste versie van onszelf te zijn.

4. Zelf bepaling & waarheid

De paden in het leven, voor en na dit leven, zijn even mysterieus als magisch. We erkennen dat er krachten en mysteries groter zijn dan wij, welke wij mogelijk ooit zullen kunnen aanvaarden of begrijpen. Daaruit volgend heeft ieder mens recht op de eigen invulling en eigen waarheid. We erkennen dat vormen van waarheid, voortschrijdende inzichten zijn. Geen ander kan voor een mens invullen hoe geloof of waarheden geïnterpreteerd dienen te worden. Vanuit The Coven stellen we in de Leer-ringen niets zwart op wit , omdat we erkennen dat niemand de waarheid in pacht heeft. Gezamenlijk trachten we de sluiers van de mysteriën te ontrafelen.

5. Het voortbestaan van de zielen

Alles dat leeft in de fysiek zichtbare wereld is gezegend met een ziel. De ziel is onverwoestbaar, een energie vorm vol van kleur, licht, kennis en liefde. Deze energie kan niet vernietigd worden, het kan slechts van vorm veranderen. De zielen wonen tijdelijk in een stoffelijk lichaam om daarna hun weg te vervolgen in de onstoffelijke wereld.

6. Leer der mysteriën

Alle levensvormen zijn evenzeer mysterieus als magisch. Wij erkennen de kracht van Magie. Magisch zijn de krachten die we kunnen aanwenden om te creëren. We erkennen ieders eigen kracht, gift of gave. Het is mogelijk om alleen of gezamenlijk magie te beoefenen, zowel elementaire magie als ritueel magie. Magie wenden we aan ten diensten van onszelf, mensen, dieren en planten. Magie is onderdeel van en heeft invloed op ieders leven. We spreken daarom van; bewuste -, onbewuste -, bewust collectieve – en onbewust collectieve magie.

7. Communicatie met de zielenwereld

Wij zijn ten diensten van de zielen, zowel met als zonder lichaam en geloven in de mogelijkheid tot communicatie met de zielen in het niet stoffelijke rijk. Dit kan rechtstreeks, of via een medium. Mediums hebben het vermogen door de sluiers te communiceren met zielen zonder lichaam om hen weer even samen te brengen met hun fysiek aanwezige dierbare. Middels deze communicatie trachten we aan te tonen dat zielen zonder lichaam te midden van ons bestaan aanwezig en betrokken zijn. Deze communicatie ervaren we als normaal en niet als een bovennatuurlijke activiteit. De hulp van gidsen en engelen brengt wijsheid om het individu, de maatschappij en de wereld te verlichten. Zij staan de mensheid ten dienste en brengen inspiratie, begeleiding en genezing.

8. Healing

De gehele doelstelling van de Leer der Mysteriën is gericht op het brengen van Healing in de breedste zin van het woord. We erkennen het bestaan van healing mediums, zij met de gift om zowel fysiek als emotioneel verlichting te brengen. Ook erkennen we dat ieder mens over een zelf helend vermogen beschikt, door het aanwenden van geestkracht, liefde en inzicht.

9. Zieners – paragnosten

Binnen het al, de goddelijke kracht bevinden zich schatten aan informatie. Zowel over het verleden als over het reeds gecreëerde, de toekomst. Er zijn mensen onder ons die van nature de mogelijkheid hebben om door de tijden te reizen, daar een blik te werpen en zo informatie op te halen. Dit talent kan aangewend worden om mensen houvast te geven voor de toekomst of om mensen te voeden met geestkracht om door een bepaalde tijd heen te komen. Als tijdreizigers zijn zij in staat om met een ander licht naar het verleden te kijken, inzicht te geven in het levenspad. Als healers zijn zij in staat het verleden te healen. Wie het verleden heelt, heelt ook de toekomst.

 

De 9 doelstellingen van the Coven;

  1. Het samen vieren en eren van het bestaan van de 4 letterige, de grootst creërende kracht.
  2. Het Samen samen vieren en eren van natuurlijke krachten, deelkrachten van de 4 letterige.
  3. Het samen vieren en eren van alles dat bezield is.
  4. Ieders spirituele (zelfbewuste) pad te helpen ontkiemen, groeien, bloeien en te voltooien.
  5. Ieders paranormale gift of talent te helpen ontkiemen, groeien, bloeien en te voltooien.
  6. Ieders levenspad te helpen healen, om te kunnen ontkiemen, groeien, bloeien en te voltooien.
  7. Gezamenlijk de kracht van magie onderzoeken, te beoefenen en grenzen te verkennen.
  8. Gezamenlijk de Leer der Mysteriën te onderzoeken, te beoefenen en te verkennen.
  9. Gezamenlijke magische rituelen beoefenen ten diensten van mens, dier en plant.

The Coven werkt Niet met een heilig boek. Vanuit Oud Keltische leer stellen wij niets op schrift omdat het geloof niet gevangen kan worden in teksten door mensenhanden gemaakt. Wel kunnen Members er voor kiezen om voor henzelf een grimoire te gebruiken. (Persoonlijk Magisch boek)

 

 

Contact

Dagelijks Bestuur;
 
Hoog Priesteres – penningmeester
Marisa
H.M. Bottenheft
T 06-40737094
 
Hoge Priesteres – Secretaris & vertrouwenspersoon
Moya
W. Koerse
T 06-13127005
 
Hoge Priester – Voorzitter
Bren Van der Sanden
 
Hoog Priesteres – Voorzitter Consilium Novem
Marisa
H.M. Outhuijse – Bottenheft
T 06-40737094
 
Hoge Priesteres Rhae – bestuurder Consilium Novem
T 06-46920418
 
Hoge Priesteres Elevina – bestuurder Consilium Novem
T 06-20727646
 
Vertegenwoordiger raad van aangeslotenen
Vacature
 
Kascommissie;
Priester J. Bagerman
06-57443443
 
bereikbaar ma t/m vrij 10.00 tot 16.00 uur
Wij reageren zo spoedig mogelijk op e-mails, dit kan door drukte af en toe een paar dagen duren.
RSIN 862638707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Covens Landelijk

Onze hoofdvestiging bevind zich in Harderwijk.
Voor de agenda van onze andere covens;

 

Gelderland Oost

Gelderland Oost

 

Noord-Holland

Noord-Holland

 

Zuid- Holland

Zuid-Holland