06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

 

Privacy verklaring

Spirituele kerk The Coven –

Postadres: Bunschotenmeen 11

3844 HE Harderwijk – KvK: volgt na inschrijving – T 0031-6-40737094

E informatie@thecoven.nl

 1. Persoons- gegevens.
The Coven vraagt aan bij aansluiting om de NAW gegevens van de kerk leden, te weten; Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer e-mail adres en geboortedatum.
Tevens vragen wij zo nodig om informatie omtrent de gezondheid.

Doel persoonsgegevens;
Deze gegevens worden door ons in onze administratie opgenomen om zo nodig contact op te kunnen nemen met de aangeslotene.
Indien er sprake is van een automatische incasso dan wordt het bankrekeningnummer van de aangeslotene opgenomen in de boekhouding.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling en administratie van betalingen voor onze diensten.
Informatie omtrent gezondheid heeft als doel om juist te kunnen handelen als er gedurende een samenkomst een aangeslotene onwel wordt of
bijvoorbeeld een allergische reactie heeft.

Bewaar termijn persoonlijke gegevens;
De persoonlijke gegevens van mensen die zijn aangesloten bij The Coven worden gekoppeld aan de giftenovereenkomsten en deze gegevens worden
maximaal 10 jaar bewaard in de boekhouding, zoals dat wordt voorgeschreven door de belastingwet. Na uitschrijving worden de NAW gegevens
verwijderd de administratie.

2. Uw gegevens worden gedeeld met;
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, mits u toestemming geeft, of op eigen verzoek, dan worden uw naam, telefoonnummer en
 e-mail adres gedeeld met een ander of anderen die aangesloten zijn bij The Coven. The Coven deelt uw gegevens ten nimmer met een externe organisatie.

3. Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U kunt ten alle tijden de persoonsgegevens die wij in onze administratie verwerkt hebben opvragen en wijzigen. Uw naam en bankrekeningnummer
worden 10 jaar bewaard, deze zijn gekoppeld aan onze financiële administratie. Deze kunnen wij niet verwijderen omdat wij verplicht zijn onze financiële
administratie te minsten 10 jaar te bewaren.

4. Identieteitsbewijs;
Voordat wij een wijziging of verzoek om inzage doorvoeren nemen wij telefonisch contact met u op om te verifiëren of u zelf degene bent
die vraagt om inzage of wijziging van de persoonsgegevens.  Ontvangen wij uw verzoek per e-mail of post en bent u telefonisch niet bereikbaar
dan verzoeken wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen de termijn van 1 maand.

 5. Websites – facebook
The Coven registreert geen IP adressen van bezoekers van onze website en registreert ook geen ip adressen van mensen die via ons
aanmeldingsformulier gegevens aan ons verstrekken.

6. Gegevens Website bezoekers;
The Coven houd geen bestanden bij van de bezoekers van de website en wij gebruiken geen Google Analystics om bij te houden wie onze website bezoeken.
Wel bekijken wij het aantal bezoekers van de website. Deze gegevens worden niet geregistreerd of bewaard.

7. Foto en Filmmateriaal op de websites, facebook, tv en internet tv:
The Coven zal alleen met toestemming (schriftelijk en/of mondeling) beeld-, geluid-, of filmmateriaal opnemen. Een ieder is vrij om daar wel of niet aan deel te nemen.
Na toestemming is er geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door The Coven gepubliceerd worden.

8. Beveiliging van uw gegevens;
The Coven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij worden geadviseerd en ondersteund door verschillende ICT adviseurs.

9. Nieuwsbrief ;
The Coven verstrekt circa 4 keer per jaar een Nieuwsbrief. Deze wordt gedeeld per e-mail. Het doel van de nieuwsbrief is het op de hoogte houden
van de aangeslotenen. Wij achten dit noodzakelijk voor de voortzetting van The Coven.
De inhoud van de Nieuwsbrief zal met name informatie zijn. (Data voor de samenkomsten, nieuwtjes vanuit het bestuur)
Mensen die niet aangesloten zijn bij The Coven ontvangen de nieuwsbrief alleen als zij daar zelf om verzoeken. Aanmelden voor de nieuwsbrief is
mogelijk via een e-mail of door een telefonisch verzoek.
Afmelden voor onze nieuwsbrief kan door ons een e-mail te zenden met daarin het woord “afmelden”.
U wordt dan per omgaande uitgeschreven.

The Coven wil u er op wijzen dat het  mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons